1 - 2 - 3  (Captain - Oromo - Otro Gin)

 
1 - 4 - 5  (Mikeltos - Mythomane - Southern)
 
10 - 1 - 6  (Petrosian - Singatoba - My Lady Marie)
 
7 - 4 - 12  (Sea Spectre - Suevo - Kuboki)
 
2 - 9 - 8  (Getaria - Quick Artist - Gipuzcoa)